türkiye’de kumar yargı yetkisi jet 3

Azi in istorie

türkiye’de kumar yargı yetkisi jet 3

İYİ Parti lideri Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilanı sonrası önemli açıklamalar

Ancak Anayasa Mahkemesi, Ekim 2014′te, yeni düzenlemede “TİB Başkanı’na verilen 4 saat içinde yayın durdurma” yetkisini iptal ederek site kapatma ve erişim engellemeyi “yargı kararı” koşuluna bağladı. Birisi uygulamadan, diğeri yasa değişikliğinin içindeki bir hükümden kaynaklanan iki nedenle, hayır! “Artık internet paribahis kapatılmayacak” iddiasına rağmen yasa değişikliğinin ilk uygulaması, dünyanın en büyük iki sosyal paylaşım sitesinden biri olan Twitter’ı ve dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube’u kapatmak yönünde oldu! Malum, Erdoğan tarafından “ihanet”le suçlanan Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar, bu yasaklar sürdü.Ayrıca yasa değişikliği ile “içeriğe erişimin engellenmesinin ihlali önlemeyeceğine kanaat getirirse yargıya internet sitesinin tümünün erişimini engelleme” yetkisi de tanındı. Yargının bile standart bir içtihat geliştirmekte zorlandığı “özel hayat ihlali” ile “kişilik haklarının ihlali” durumları da idarenin doğrudan içerik çıkarma yetkilerine dahil edildi. Hükümete uzanan yolsuzluk iddialarına dayanak olan ve mahkeme kararıyla dinlenmiş telefon konuşmalarının internette yaygın olarak yayımlandığı Aralık 2013 sürecinin hemen ardından, 5 Şubat 2014′te kabul edilen ilk torba yasa ile yeni sınırlamalar getirildi.

Devletiyöneten insanlar, devletin sahip olduğu paralarınmiktarını bilmemekteydiler. Bunun da ötesindebir şey daha vardı, devletin parasınıdevlete yüksek faiz oranlarıyla satma cihetine gidiyorlardı.Devletin parasını, Allah aşkına, devletenasıl satabilirsiniz, böyle bir mekanizmayınasıl geliştirebilirsiniz! BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sizinHükümetiniz adına yanıt verilecek; lütfen…Sükûneti temin ederseniz… AHMET ALKAN (Devamla) – Bakınız, sizden,daha mart ayında vaat ettiğiniz, verilmesi gereklidirdediğiniz 32 milyar doları filan istemiyorum. Ben,gerçekçi insanım; sadece, devlet ciddiyetiiçerisinde, devlet kurumlarını işleterekbu insanlara karşı görevlerinizi yapınız;bu yeter. Bugünün kısa vadeli problemlerindenikincisi ve belki de en önemlisi iştir, aştır.1996′da, beşbuçuk aylık icraatın sonundagelinen nokta, ne yazık ki, iç açıcıdeğildir. Köylü, çiftçi perişanolmuştur; bahar aylarında, haziranda sattığıfiyattan, bugün, buğday satamaz durumdadır. Ofisdevreye sokulmamış, çiftçi, buğdayını14-15 bin liraya elden çıkarmış vesizin son kararınız da, savunduğunuz, serbestpiyasa rekabet ortamına ters düşen kararınızda, ekmeği 15 bin liraya indirme kararınız dabir fayda sağlamamıştır. Oysa, dün, Sayın Başbakanımızne güzel başlamıştı, “bütçeyikonuşmak, Türkiye’yi konuşmaktır”demişti. Doğru, bütçeyi konuşmak,Türkiye’yi konuşmak; ama, arkasından, HayalîKüçük Ali’yi rahmetle andıracak bir şovbaşladı; muhatabı kesinlikle bu Meclis olmayanbir şov ve zannediyorum, bu Mecliste, yeni bir geleneğinde başlangıcı oldu; Meclisin dışınakonuşma geleneğinin başlangıcı.Halbuki, kendisiyle, Türkiye’yi konuşmak isterdik… ALİ RIZA BODUR (Devamla) – Sayın Başkan,bana, Refahlı sayın arkadaşlarımızınaldıkları zamanımı, 2 dakika eksüreolarak verirseniz; ben de konuşmamı tamamlamışolurum.

Son yıllarda, bütçe dahiline alınmaksuretiyle fon uygulamalarının sınırlandırılmasıyoluna gidilmesi iyi bir başlangıç olmaklaberaber, bu fon uygulamalarının tümüyletasfiyesi yerinde olacaktır. Aksi halde, kimin elinin kimincebinde olduğu belli olmayan bugünkü malîdüzende soygun, vurgun, görevi suiistimal, rüşvetne yazık ki devam edecektir. Ayrıca, bütçe kanunlarındaortaya konulmuş olan ulusal iradenin, bütçeuygulamalarında ne ölçüde yerine getirildiğini,verilen yetkinin nasıl kullanıldığınısaptayan kesinhesap kanunlarına ilişkin genel uygunlukbildirimlerinin hazırlanması ve Türkiye BüyükMillet Meclisine sunulması görevleri de Sayıştayaverilmiş bulunmaktadır. Bu kurul, daha önce de belirttiğimiz gibiyaptırım gücüne sahiptir. Şöyleki, Devlet Denetleme Kurulu, yaptığı incelemelerleilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanınıngörüşünü ve onayını aldıktansonra, gereği yapılmak üzere, raporunu doğrudanBaşbakanlığa gönderir; hatta, bazıözel durumlarda ve çok önemli konularda -bu,Anayasa hükmüdür- raporlarını, doğrudanadlî makamlara intikal ettirir.

İdare hukukunda,devlet bakanlığı diye adlandırılanbakanlıkların, belli kamu hizmetlerinin olmadığı,bu bakanlıkların hükümete katılmalarıgerekli görülen ve biraz da, Bakanlar Kurulu içerisindemüşavir niteliğinde olan kimseler olduğu kabuledilmektedir. Cumhurbaşkanlığı makamı,sadece kabullerin yapıldığı, plaketlerinverildiği bir makam da değildir. Anayasanın 177maddesinin 26′sında, Cumhurbaşkanlığınaçok çeşitli ve önemli görevler verilmiştir. Ne gariptir ki, son günlerde medyamızınve -farkına varmayarak- birkısım parlamenterarkadaşlarımızın; bindikleri dalıkesme sadedindeki tavırlarını doğrusuanlamak mümkün değil. Elbette, bakınız,bir aya yakındır memleketimizde bir şey tartışılıyor;gayet tabiî usulsüzlükler varsa, şiddetleüzerine gidilmeli, yargısıyla, bütünkuvvet ve dengeleriyle devlet, haksızlığın,hoyratlığın, suçluluğun üzerinegitmelidir ve gitmeye de mecburdur. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;bugünlerde, Türkiye’de, vatandaşlar, milletvekillerininyasama dokunulmazlığını konuşuyor;kimi siyasî partiler de gündemde olan bu konudan nasılparsa toplayabileceklerinin hesabını yapıyor,kamuoyuna şirin görünmek için illerde veilçelerde imza kampanyaları açıyorlar,mitingler ve toplantılar yapıyorlar. Milletvekilliği dokunulmazlığınıngörüşülüp karara bağlanacağıyer Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

  • Meclisin itibar kaybını telafietmek, başta Sayın Meclis Başkanından,en sade üyesine kadar bir asli görevdir.
  • Hemen arkasından, köyün aslîhizmetlerinden olan kanalizasyon, köy imarı, bakımhizmetleri, kar mücadelesi fevkalade önemli şeyler.Özellikle, bundan sonra bakım hizmetleriyle, kar mücadelesiçok önem kazanmaktadır.
  • Ayrıca, bunun daha sağlıklıişleyebilmesi için, Yüce Divana sevk kararlarının,hatta soruşturma açılıp açılmamasıkonusunda, Anayasanın 100 üncü maddesinde ve-gerçi yok; ama- İçtüzükte bu konuyuincelemek lazım.
  • Demin de söyledim, Sayın Bakan ilimdevalilik de yaptı, köyleri en az benim kadar bilir.Bugün, halen, Adana’nın köylerinde, inanın,100′den fazla köyde su yok, içme suyu yok, ciddî,gidilebilir yol yok.

Ayrıca,köylere yeterince hizmetin olmayışı,yolu olmayan; suyu olmayan ve hatta çocuk okutacak birokulu olmayan, okulu olsa bile, birçok köyde olduğugibi, öğretmeni olmayan bir köyde, elbette ki, insanlarbarınmayacaktır. Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısıüzerinde, dün, Genel Kurulumuzda konuşmalar yapılırken,hatiplerimizi özellikle dinledim. Sayın Baykal’ı,Sayın Güner’i, Sayın Ecevit’i ve diğerhatipleri; özellikle de, Sayın Güneş Taner’idinledim. Doğru, biz, bu doğrularıkabul ediyoruz; çünkü, kendisi Hükümetortaklığı yaptı, bu yaralarda onun dapayı vardır. Birileri gelecek, tıpkı yumurtayıkırması gibi, İskender’in kılıcıylakördüğümü kesmesi gibi, elbette, denkbütçe hazırlayacak ve onu hayata geçirmekiçin de gayret sarf edecek, çaba harcayacak, kendisinide riske atacak.

BAŞKAN – Sayın Er, ben size sürevermiştim; ama, tabiî, ifade edemiyorum… Zararıyok, sizin sözünüz bitmiş olmasın;ama, benim sürem bitmiş olsun. Ne bu Bakan bu parayla bir hizmet verebilirne Köy Hizmetlerinde çalışan insanlarbu parayla bir hizmet verebilir. Muhterem arkadaşlar, yazık bu insanlara.Bu insanları çalıştırıyorsunuz,gece gündüz demeden, soğukta, karda kıştahizmet ettiriyorsunuz, ondan sonra bu işçileri çıkarıyorsunuz,çıkardığınız halde ikiaylık maaşını da vermiyorsunuz. Müsteşarlıkla ilgili genç,heveskâr ve girişken Sayın Bakana, önündekiçetin dönem için başarılar diliyorum.Kabul etseniz de etmeseniz de Türk denizciliği içinhiçbir mana ifade etmeyecek olan bu bütçenin,yine de Türk denizciliğine hayırlı olmasınıtemenni ediyorum. Şimdi, denizciler olarak, yıllardırözlediğimiz ve girişimlerimizle izlediğimizbir denizcilik bakanlığı kurulması konusu,Müsteşarlığın bu müktesebatıve bu yapılanması içinde, sorunlarımızıçözme umudumuzu maalesef gölgelemektedir. Bu durumda, Türk boğazları bölgesindeoturan 11 milyonu aşkın yurttaşımızile geçiş yapan gemiler ve personelinin can ve malemniyetinin kuru bir tüzük düzenlemesiyle sağlanacağıgibi hazin bir tablo, faaliyet olarak kamuoyuna sunulabilmektedir. Cumhuriyet döneminde, sivil denizcilik alanında1920 ile 1934 yılları arasında İktisatVekâletiyle yönetilen denizciliğin, 1934′te İktisatVekâletinde müsteşarlık olarak yer alıp,1939′da Münakale ve Muhabere Vekâletine intikaliylesonuçlandığını ve böylece,onlarca bürokratik kalıbın denendiğinitespit edebiliriz. Denizcilik Müsteşarlığı,sadece bürokratik bir kalıp, eksik kelamla yazılmışbir kurumlaşma olarak bu aymaz ilgisizliğin kucağındakalmaya mahkûm gözükmektedir.

Dünya taşımacılığınınyüzde 90′ının deniz taşımacılığıylayapıldığını hepimiz biliyoruz.Bizde ise durum, bunun tam tersidir. Gelişmiş ülkelerinfinans kuruluşlarının dikte ettirdiği;fakat, kendilerinin tam aksini yaptıkları programve modeller yüzünden, salt karayollarınınüzerine kalmış bir taşımacılığınyükü altında neler çektiğimizi, TrafikKanunu görüşmelerinin her aşamasındauzun uzun ortaya koymuştuk. Ancak, sektörde, önünügörebilecek gelişmeler için ilk yapılmasıgereken, limanlar master planıdır. Böylece,sektörün altyapı politikasını oluşturmahususunda gereken kararlar verilmeli ve bir an önce hareketegeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki, limanlar,bir ülkenin dünyaya açılan kapılarıdır. Dünyanın en yüksek tonajınasahip Liberya, Panama, Yunanistan ve Japonya gibi ülkelerinfilolarının yanında, bizim filomuz, maalesef,çok küçük boyutta kalmaktadır.Ayrıca, filomuzda yer alan gemilerin yaş ortalamasındakiyükseklik nedeniyle de yabancı limanlarda bazıolumsuz yaptırımlarla karşılaşmamalarıiçin teknik donanımda gerekli iyileştirmeninyapılması sağlanmalıdır. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, efendim,iltifat teatileri tamamlandıysa, sayın hatibi çağıracağım. Susurluk konusunda, Sayın Başbakan,bir aya yakın bir suskunluktan sonra sessizliğini bozduve atı alanın Üsküdar’ı geçmesinibekledikten sonra, göz yummuş duruma düştüktensonra, şimdi, “üç koldan soruşturmabaşlattığını” söyledi. Sayın Başbakan, bu bütçeyidenkmiş gibi göstermeyi kafasına koymuşbir kere. Dünkü perde, işin süsüydü,örtüsüydü; çünkü, “bütçedenktir” demekle bütçeler denk olmuyor; gelirlerhanesine temenni rakamları yazmakla da denklik sağlanamıyor.Sayın Başbaktan, bu gerçeğin herhaldekendisi de farkında olmalı ki, bu yılki bütçekalemleri arasına en yüksek beş ödenekartışını kendisine, yani Başbakanlığaayırdı; evet, yüzde 140′lık bir artışsağladı. Evet, geçen yılki 23 trilyon987 milyar lira olan Başbakanlık bütçesi,bu yıl 57 trilyon 595 milyar liraya çıkarılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,icracı bir bakanlık bünyesi içerisindeörgütlenmelidir; yeni bir reorganizasyon düşünülmelidir.Ödenekler hem genel bütçeden temin edilmektehem de özel idareden program yapılmaktadır;bu da bütünlüğü bozmaktadır.

Yüzde 4millî gelir büyümesine “evet” diyebilmesini-kendisini tanıyan bir kişi olarak- epey yadırgadımdiyebilirim; ancak, bugün, basında, bunun, -bastırılmışbir niyetinin de- yüzde 14 olduğu ifadesine yer verilmiş.Evet, Sayın Erbakan’a -geçmiş hamlelerinebakılırsa- aslında, yüzde 10′larınüstü yakışıyor. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bütçemüzakerelerine kaldığımız yerdendevam edeceğiz. Hizmetlerin yürütülmesinde, dairebaşkan yardımcılığı kadrolarınınkullanılması, hizmetin verimliliği açısındanfaydalı olmamaktadır. İhtiyaç duyulduğutakdirde, daire başkan yardımcılığıkadroları yerine, şube müdürlüğükadroları ihdas edilmek suretiyle, daha verimli hizmetyürütmek mümkündür. Teşkilatıngereksiz büyümesine neden olacağı düşüncesiyle,daire başkan yardımcılığıkadrolarının metinden çıkarılmasıuygun görülmüştür.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;aslında bizim, Cumhurbaşkanının kişiliğiyleilgili bir değerlendirme yapmak durumunda olmamamızgerekir. Bu, bugün için nasılsa,yarın gelecekler için de aynı olmalıdır;böyle olması gerekir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;hukukta inatlaşma yoktur. Bir hukuk devletinde, yargınınişlevi, hukukun ve adaletin sağlanmasıdır.İktidarlar, genellikle yargıyı güdümlemekisterler, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından rahatsızolurlar. Bu arada, yürürlüğün durdurulmasıkararları da, ne yazık ki, bahaneler arasındadır.Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütünpartiler, objektif koşullarda, yürürlüğündurdurulmasından yanadırlar. Muhalefetteyken iptaldavası açtıklarında, yürürlüğündurdurulması istemini de ileri sürerler. Söz gelişi, DoğruYol Partisi hakkında açılan partiyi kapatmadavasında, Yüksek Mahkemenin ret kararını,o zaman, bir hukuk anıtı diye niteleyenler, dahasonraları, aynı mahkemenin kararlarınıeleştirir oldular.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANVEKİLİ KAMERGENÇ (Tunceli) – Ben, konuşmamda cevap verdim; 657sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre, TürkiyeBüyük Millet Meclisinde çalışanpersonel istinaî bir statüye tabidir. Bu personelinalınması imtihana tabi değildir; Meclis Başkanınıninisiyatifi dahilindedir. Biz, 2919 sayılı Kanunudeğiştireceğiz, taslak hazır vaziyettedir;çok az bir kısmı yine istisnaî memuriyettekalmak suretiyle, imtihan sistemini getiriyoruz. Değerli arkadaşlarım, lojmanlarkonusuna gelince; lojmanların satılmasınailişkin yasa, biliyorsunuz daha sonra çıktı.Lojmanların yapımıyla ilgili ihale ise dahaönce yapılmıştı. Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız,burada, çatısı altında hizmette bulunduklarımüessesenin saygınlığınıkorumak zorundadırlar. Dışarıdaki başkainsanların hoşuna gidelim diye birtakım gerçekdışıbeyanlarda bulunarak bu müesseseyi zedelemeyelim. Sayın milletvekilleri, müzakereye konubütçeler üzerindeki görüşmelertamamlanmıştır. FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) – Şimdi, hermilletvekiline 9 personel düşüyor. 12 Eylüldenönce 1 milletvekiline 0,7 personel düşüyordu.Bu debdebe, bu saltanat, bu israf nedir, bunu anlayalım.Millet orada açlıktan ölürken, siz, burada,Osmanlının saltanatından bahsediyorsunuz;yüz misli fazlasını yapıyorsunuz.feedback
автоновости Обзор BMW X1 2023 — самый дешевый кроссовер Обзор 2023 Kia Sportage Hybrid SX-Prestige Обзор Toyota GR Corolla Circuit Edition 2023 Lexus UX 250h F Sport Premium 2023 Года Porsche Taycan — рекорд Гиннесса Обзор Hyundai Elantra N 2023 года выпуска Обзор Mazda MX-5 Miata Grand Touring 2022
Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acumTi-ai uitat parola ?
Inregistreaza un user nou