türkiye’de kumar yargı yetkisi jet 14

Azi in istorie

türkiye’de kumar yargı yetkisi jet 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Burada,Başkanlığın, takdirini kötükullanma şeklinde herhangi bir durum yoktur. Hakikaten, burası dar bir salon ve arkadaşlarımıziçin rahat bir çalışma mekânıdeğil. Bugün,buraya harcanan para, bazı arkadaşlar tarafındanbelki lüks sayılabilir veyahut da fazla görülebilir;ama, göreceksiniz, salonumuz yeni hale geldikten sonra,dünya parlamentoları arasında gerçektenbeğeni kazanabilen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şanınave şöhretine uygun bir yapıya, bir çalışmamekânına kavuşacağımızıbelirtmek istiyorum. Meclis Başkanlığınınbu tasarruflarını tek tek ele aldığımızda,doğruluğu, ciddî manada tartışılır.Hele, Meclisin tatil döneminde, yüzlerce personeldenyeteri kadar faydalanılmaz durumdayken, milletvekillerindenkaçırılırcasına, ne kadar vene şekilde alındığı bilinmeden,yeni personel istihdamı, Meclis Başkanlığındansorulmalıdır. Mahkeme Başkanı, hâkim bağımsızlığıve tarafsızlığını hiçesayarak, önüne geldiği her yerde uluorta konuşmaksuretiyle, Mahkemenin tarafsızlığınıtartışılır duruma getirmektedir. Dahaönce bir siyasî partinin avukatlığınıyapmış olması, kendisi hakkındaki bueleştirilere haklılık kazandırmaktadır. Basın yayın organlarında sık sıkboy göstermesi, başkanlığınıyaptığı kurumun mehabetine ters düşmekte,kurumun saygınlığını da tartışmakonusu yapılır hale getirmektedir. Ben, böylece, Cumhurbaşkanlığıbütçesi üzerinde, kısa, özet bilgivermek istiyorum.

  • SayınDışişleri Bakanını, Başbakanlığaruhen hazır tutmak üzere birlikte uçak kullanılmasınıöngören bir madde…
  • O yüzden, ya bu söz konusuaktarma yapılan vakıfları ortadan kaldırmakiçin bir kanun çıkarmak ya Başbakanınkendisinin, centilmence, bunu ortadan kaldırmasıya örtülü ödeneği başta neyse öylegötürmesi gerekiyor yahut da daha sonraki başbakanahesap vermesi…
  • Halkımızı, karanlıkgünlerden aydınlık geleceğe yönlendiren,yine bu Yüce Meclistir.

Köye ve köylüye götürülenhizmetlerden beklenilen faydanın alınabilmesi, hizmetlerinen kısa yoldan ve en ekonomik olarak köylümüzünkalkınımına sunulabilmesiyle mümkünolacaktır. Bu amaç doğrultusunda, 1984 yılında,YSE, Toprak-Su ve Toprak İskân Genel Müdürlüklerininbirleşmesiyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğükurulmuştur. Genel Müdürlüğün kurulmasındakiesas amaç, çeşitli sektörlerle köyehizmet götüren kuruluşların, personel,makine parkı ve yapım kapaparibahis gibi güçlerinibirleştirerek, köylümüze hizmet götürürken,kendilerine bütçeden ayrılan ödeneklerinyurt gerçeklerine uygun olarak kullanımınınteminiyle millî ekonomiye katkı sağlamaktır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;Müsteşarlığın 300′ü aşkınmerkez personeli içinde denizcilikle ilgili eğitimgören sadece 7 kişi olmasını, yani merkezpersonelinin sadece yüzde 2′sinin denizcilikle ilgili bulunmasınıtespit edersek, bu olumsuzluklara şaşmamak gerekir. Bakınız, önümüzdekibu bütçe, denizcilik alanındaki aymaz ilgisizliğinboyutlarını apaçık bize göstermektedir.6 katrilyon 255 trilyonluk bütçe içinde denizciliğeayrılan pay 1 trilyon 50 milyar Türk Lirasıolarak belirlenmiş olup, bu pay, genel bütçeyeoranla binde 67′dir. Genel bütçeye dahil dairelerin1997 malî yılı bütçe teklifleriningeçen yıla göre artırılışoranı sıralamasında Denizcilik Müsteşarlığı,65 kuruluşun içinde 46 ncı sırada,Sahil Güvenlik Komutanlığı ise, sonuncusıradadır. Müsteşarlık bütçesi1996′ya kıyasla, ancak enflasyon oranında artırılmakla,yerinde sayan, durağan, statik bir bütçe niteliğindedir.Bütçenin 111 program koduyla “DenizciliğinGeliştirilmesi Hizmetleri” yaldızlı başlığıaltında tahsis edilen 727 milyar liranın tamamıcari gider olup, yatırıma ayrılan ciddîhiçbir pay yoktur. Bu gerçekler, ilgisizliğinbütçedeki ekonomik boyutunu bize apaçıkgöstermektedir. Görüşülmekte olan Radyo ve TelevizyonÜst Kurulu 1997 yılı bütçesineekli kadro cetvellerinde yer alan genel idarî hizmetlerve personel hizmetleri veya genel idarî hizmetler dairebaşkan yardımcısı derece 1, adet 11kadronun metinden çıkarılmasınıarz ve teklif ederiz. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANVEKİLİ KAMER GENÇ(Tunceli) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;biraz önce konuşan Sayın Fethullah Erbaşarkadaşımız, Mecliste 180 küsur arabanınvarlığından bahsetti. Meclisteki arabalarınlistesi elimde; traktör, kamyon, kamyonet, cenaze arabası,ambülans, minibüs dahil 149 tane araba var.

Esasen bugün,sözgelimi, yayımlandığı günAnayasa Mahkememizce yürürlükleri durdurulan yasalarbakımından, önerdiğimiz sisteme fiilengeçilmiş olmaktadır. Rasyonel parlamento,yakın geleceği, önceden, aşağıyukarı kestirebilen, emrivakilere teslim olmayan ve çözümlerizamanında oluşturabilen parlamentodur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkeninkalkınması ve her alanda gelişmesi aşamalarınıyakından izlediği için, yurdun dört tarafındatemel atma veya hizmete açma gibi etkinliklere katılıyor;bu da, o toplantıların değerini ve insanlarımızınşevkini artırıyor. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;tüm çağdaş demokrasilerde olduğu gibi,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre de, egemenlik,kayıtsız ve şartsız milletindir; ancak,yine Anayasamız, kuvvetler ayrılığıilkesini kabul etmiştir. Bu ilkeye göre, TürkUlusu, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslarçerçevesinde, yasama, yürütme ve yargıorganları eliyle kullanır. Yani, bu organlar, ulusegemenliğinin tümünü kendi alanlarındakullanırlar. Bu, organlardan herhangi birinin bir diğerineüstünlüğü anlamına gelmez. Bu bağlamda, AnayasaMahkemesinin, kendisine götürülen bazı yasalarıiptal etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerindebir güç olduğu manasına da gelmez.

Böylelikle,  şike ve teşvik primi ile ilgili gelişmeleri gösteren 53 yıllık bir doküman elde etmiş olduk. Çalışmamızın birinci bölümünde, 1959–1984 yıllarını kapsayan 26 yıllık bir dönemi;  ikinci bölümünde ise, 1985–1994 yıllarını kapsayan 10 yıllık bir dönemi incelemiştik. Çalışmamızın bu bölümünde, 1995–2011 yıllarını kapsayan 17 yıllık bir dönem ele alınmaktadır. Tüm bu durumların incelenmesinden sonra tabi ki karar merci olarak son söz hakimin olacaktır. Hakim boşanma davasında ailenin kutsallığı sebebiyle tarafların durumunu, kusurlarını inceledikten sonra en önemlisi bağımlı eşin tedaviye bakış açısını da irdeleyecektir. Nitekim alkol, madde ve kumar bağımlılığı sebebiyle pişman olan ve tedavi olmak isteyen ayrıca kişi tedaviye cevap verdiği takdirde eşler arasındaki evliliğe dair bir şans vermek adına hakim boşanmama yönünde karar verebilir. Mayıs 2007′den itibaren internette haberciliği kısıtlamaya, yasaklamaya yönelen AKP iktidarı, bugüne kadar getirdiği sınırlamalarla yetinmedi ve son olarak 26 Mart Perşembe günü TBMM’den geçirilen üçüncü torba kanunun içine yerleştirilen hükümlerle internet yayınlarına getirilen kısıtlamalar daha da artırıldı. İnternet yayınlarına yeni kısıtlamalar getiren bu torba yasa dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “bazı düzeltmeler yapılması” şerhiyle onaylanarak yürürlüğe girdi. Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılartarafından verilen sözlü soru önergesininzamanında cevaplandırılmadığıiçin yazılı soru önergesine çevrilenve (15) gün içerisinde cevaplandırılmasıistenilen, Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğanelihakkındaki iddiaların cevabı aşağıdabelirtilmiş bulunmaktadır. Boks Federasyon Başkanı olarak ülkemiziiçeride ve dışarıda temsil eden buşahıs makamı için gerekli beşerive idari özelliklere sahip bulunmadığı,gayri ahlaki ve hatta suç sayılabilecek tutum vedavranışlarda bulunduğu bu yüzden hapiscezasına da çarptırıldığıtespit edilmiştir. Bahiskonusu genelgede, kışlalardakimescidlerin minarelerinin yıkılmasının,ses düzenlerinin sökülmesinin istendiği verütbeli personelin (Sb, Astb, Uzm.J.Çvş) bumescidlerde ibadet yapmalarının yasaklandığıifade edilmektedir.

LÜTFİ YALMAN (Devamla) – İşte,bu gelir dağılımındaki dengesizliklerdenen fazla payı, yine, maalesef, köylülerimiz almıştır.Dolayısıyla, köyden kente göç,bu sebeplerden dolayı hızlanmıştır. LÜTFİ YALMAN (Devamla) – Şu anakadar iktidar olanların hepsini kastediyorum. KEMAL ALBAYRAK (Devamla) – Bu konudaki en önemlihususlardan biri de, GAP Projesine yönelik olarak, bölgeninithalat ve ihracat limanı da olabilecek, bir derin limanprojesinin bir an önce uygulamaya konulmasıdır. KEMAL ALBAYRAK (Devamla) – Kendi ithalat ve ihracattaşımacılığımızınbile hali hazırda yüzde 35′ini yapabildiğimizve her yıl, yabancı bayraklı gemilere 1,5milyar dolar ödediğimiz göz önüne alındığında,bu zaruret daha da belirgin hale gelmiştir. BAŞKAN – Sayın Zengin, eksüre vermemhalinde arkadaşlarınızın süresinikullanacaksınız. Değerli arkadaşlar, varsayalım ki,biz, şimdi, denk bütçe hazırladıkve önümüze koyduk. Hükümet olarak, bütünüyle,bu denk bütçeyi gerçekleştirmek üzereçaba harcayacağız. ARİF SEZER (Devamla) – Onun için, KöyHizmetleri Genel Müdürlüğünü, neTarım Bakanlığından farklı neSanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlıbirliklerden farklı bir kurum olarak görüyorum.Dilerim, en güzel günlerde icraat yaparlar; yaparlarsa,alkışlarız; ama, yapmazlarsa da, eleştirien doğal hakkımızdır. Denizcilik Müsteşarlığıbütçesine bakıldığında, ayrılanyaklaşık 1 trilyon liranın, denizlerde seyirgüvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğininkorunması amacıyla yapılacak çalışmalarabile yetmeyeceği anlaşılacaktır. Denizcilikleilgili bütçeye konulan bu rakam, Hükümetindenizciliğimize bakış açısınınolumsuzluğunun bir göstergesidir. Çernobil’in, hâlâ, yeraltındanKaradeniz’e sızdığı gerçeğiunutturulmamalıdır; ancak, bölge insanımızıçok kaygılandıran bu konuyu, Denizcilik Müsteşarlığınınyeterince ciddiye almadığını görüyoruz. Özellikle, İstanbul ve ÇanakkaleBoğazları, gerek ülkemiz ve gerekse denizciliğimizaçısından çok önemli bir konumasahiptirler.

Sayın arkadaşlarım, devletinbu en yüce makamındaki Sayın Cumhurbaşkanımız,ülkenin tanıtımı ve temsili için,birçok yurtiçi ve yurtdışı geziyapmaktadır. Benim, bu konularda, özellikle sayınmakamdan talebim, yurtiçinde olsun yurtdışındaolsun, devlet tanıtımıyla ilgili yapılacakolan tüm ziyaretlerde, kadrosuna alacağı elemanlarındaha özenle seçilmesi ve kadrosunun, Türkiye’yitemsil edebilecek kalite ve kriterde olan kimselerden oluşturulmasıdır;bunun altını, özellikle, çizmek istiyorum. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;Cumhurbaşkanımız Sayın SüleymanDemirel, aklımda kaldığı kadarıyla,bir beyanında, kendisinin, ülkenin temel sorunlarıkonusunda, milletin, devletin ve demokrasinin tarafındaolacağını ifade etmiştir. Size ve ekranları başında bizleriizleyen aziz milletimize önce, tarihten çok önemliolan bir örneği arz etmek istiyorum. Hazreti Ömer,cuma hutbesindedir; Selmani Farisi Hazretleri ayağa kalkarak“Ya Ömer, ben, senin hutbeni dinlemem; çünkü,bize dağıtılan kumaşlardan bir elbiseçıkmadı, halbuki, sen, o kumaştan yapılmışbir elbiseyi giymektesin” dedi. Hazeri Ömer de oğlunugöstererek “Oğlum Abdullah kendisine düşenpayı bana verdi, ben de bir elbise yaptırdım“diye cevap verdi; Selmani Farisi ancak ondan sonra devletbaşkanının sözünü dinlemeyikabul etti. Kamu kaynaklarınıniyi kullanılamaması, bunlardan özel çıkarsağlanması, bugün, hemen hemen bütünülkelerin uğraştığı çokönemli bir sorun haline gelmiş; kamu yönetimindekiyolsuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle “temiztoplum, temiz siyaset” hemen tüm toplumlarınözlemi olmuştur. Bu özlem öylesine yoğunlaşmıştırki, toplum adına yapılacak denetimin, klasik yasama,yürütme ve yargı güçlerine dördüncübir güç olarak anayasal sisteme ilavesi dahi konuşulurolmuştur. YUSUF ÖZTOP (Devamla) – Değerli milletvekilleri,demokratik parlamenter sistemlerde parlamentonun gücü,egemenlik hakkını millet adına kullanmasındandoğmaktadır. Parlamentonun, ulusal egemenlik hakkınıkullandığı en önemli araçlardanbiri şüphesiz bütçedir. Bilindiği üzere,Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçeyle,icra organı olan hükümete, toplanacak vergi,harç ve benzeri mükellefiyetlerin tahsil edilmesive bu gelirlerin, yine, bütçede belirtilen kamu hizmetlerinesarf edilmesi yetkilerini vermektedir.feedback
автоновости Обзор BMW X1 2023 — самый дешевый кроссовер Обзор 2023 Kia Sportage Hybrid SX-Prestige Обзор Toyota GR Corolla Circuit Edition 2023 Lexus UX 250h F Sport Premium 2023 Года Porsche Taycan — рекорд Гиннесса Обзор Hyundai Elantra N 2023 года выпуска Обзор Mazda MX-5 Miata Grand Touring 2022
Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acumTi-ai uitat parola ?
Inregistreaza un user nou